ÁSZF

Közbeszerzési pályázatfigyelési szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételei

 

A Prime Consulting Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott közbeszerzési pályázatfigyelési szolgáltatás részletes szabályait Szolgáltató az alábbi Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁSZF) határozza meg. Az ÁSZF-et a szolgáltató a www.kozbeszerzesipalyazatok.hu honlapon ingyenesen elérhetővé teszi.

 

1. A szolgáltató

Szolgáltató neve: Prime Consulting Tanácsadó Kft.

Székhelye: 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1/2.

Cégjegyzékszám: 01-09-916459

Adószám: 14714517-2-41

Képviseli: Szabó Ottó, ügyvezető

 

A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége
Telefon: +36-30-2537574 (hívható hétfőtől péntekig 9:00-17:00-ig)

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

2. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma

A Szolgáltató kizárólagos üzemeltetésében áll a www.kozbeszerzesipalyazatok.hu címen elérhető honlap (a továbbiakban: Honlap), melynek célja Szolgáltató által nyújtott közbeszerzési pályázatfigyelési szolgáltatás népszerűsítése és támogatása.

 

2.1. Jelen ÁSZF tárgyát képező szolgáltatás tartalma: Szolgáltató köteles a Megrendelő által a megrendelőlapon megjelölt beszerzési kategóriák tekintetében az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) és a Közbeszerzési Értesítőben megjelenő ajánlati és részvételi felhívásokról összefoglalót készíteni, és ezen összefoglalókat, továbbá a felhívások teljes szövegét Megrendelő részére folyamatosan, legkésőbb a megjelenést követő munkanapon megküldeni. Szolgáltató - amennyiben ezt Megrendelő kifejezetten kérte - köteles az összefoglalókat és a felhívások teljes szövegét e-mailen eljuttatni Megrendelő részére, továbbá ezen dokumentumoknak elérhetőnek kell lennie Megrendelő a Honlapon elérhető személyes felhasználói felületén. Az összefoglalónak tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:

• az Ajánlatkérő neve

• beszerzés tárgyának megnevezése, leírása, mennyisége

• ajánlattételi/részvételi határidő

• becsült érték (amennyiben ismert)

 

2.2. Kiegészítő szolgáltatások:

  • Szolgáltató vállalja, hogy megvizsgálja a Megrendelő által megjelölt közbeszerzési pályázat tekintetében azt, hogy Megrendelő megfelel-e az abban meghatározott gazdasági és műszaki alkalmassági feltételeknek (a továbbiakban: alkalmassági vizsgálat). Az alkalmassági vizsgálatot Szolgáltató az Elektronikus Közbeszerzési Folyamattámogató Rendszeren (EKFR) keresztül biztosítja.

  • Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő kifejezett kérése esetén, egyedi megállapodásban foglalt feltételek és díjazás alapján közbeszerzési tanácsadási szolgáltatást nyújt Megrendelő részére (a továbbiakban: közbeszerzési tanácsadás)

 

3. Szolgáltatási díjak

 Szolgáltató a közbeszerzési pályázatfigyelést és az alkalmassági vizsgálatot határozatlan időtartamra térítésmentesen biztosítja a honlapon regisztrált ügyfelek részére. Esetleges megrendelés esetén a közbeszerzési tanácsadási szolgáltatás díjazása egyedi megállapodásban foglaltaknak megfelelően történik.

 

4. A Megrendelés folyamata

Jelen ÁSZF alapján a Honlapon található „Felhasználói regisztráció és megrendelés” megnevezésű űrlap Megrendelő által kitöltésével, megküldésével és jelen ÁSZF feltételeinek kifejezett elfogadásával Szolgáltatási Szerződés jön létre.

 

5. A Szolgáltatási Szerződés időtartama

A Szolgáltatási Szerződés a regisztráció elvégzésétől számított határozatlan időtartamra jön létre.

 

6. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

6.1. Szolgáltató kötelezettsége, hogy a megrendelt szolgáltatást Megrendelő részére a 2. és 3. pontban foglaltaknak megfelelően biztosítsa.

6.2. Szolgáltató kötelezettsége a technikai szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati szolgáltatást a legjobb tudása szerint, ingyenesen biztosítsa.

6.3. Szolgáltató a Megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően kezelheti. Szolgáltató jogosult Megrendelő adatait saját nyilvántartásában szerepeltetni, azokat harmadik félnek a megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez ez alól a hatályos jogszabályokban foglalt adatszolgáltatási kötelezettség.

6.4. Szolgáltató köteles minden tőle elvárható, ésszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem vállal felelősséget semmilyen Megrendelőnél keletkezett közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatások nem megfelelősége okoz.

 

7. Megrendelő jogai és kötelezettségei

7.1. Megrendelő jogosult a 2. és 3. pont szerinti szolgáltatást és az ahhoz szükséges technikai segítséget rendeltetésének megfelelően – az ÁSZF-ben foglalt feltételek figyelembevételével - szabadon igénybe venni.

 

8. A szerződés megszűnése, megszüntetése és módosítása

8.1. Az 5. pont szerinti határozott időtartam lejártát követően a szerződés megszűnik és az új szerződésre vonatkozó feltételekről Szolgáltató Megrendelőt írásban tájékoztatja.

8.2. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF szolgáltatási díjakat nem érintő rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételt követő 30. napon lépnek hatályba minden további értesítés nélkül. A változások közzététele a szolgáltató honlapján megjelenített hírüzenet, illetve a megrendelőnek egyidejűleg küldött e-mail útján történik.

 

8.3. Szolgáltató jogosult a szolgáltatásainak tartalmát és díját egyoldalúan módosítani, erről honlapján közzétett hírben, valamint a megrendelő részére küldött e-mailüzenetben Megrendelőt tájékoztatni köteles.

 

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Szolgáltató és Megrendelő kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozza nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. A Szolgáltató a birtokába került információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.

9.2. Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján létrejövő Szolgáltatási Szerződésre, illetve a Megrendelővel kapcsolatos együttműködésre jogosult reklám- és marketing anyagaiban referenciaként hivatkozni. Megrendelő jogosult a megadott hozzájárulást írásban, bármikor, indokolás nélkül visszavonni.

9.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet szabályait, továbbá a hatályos magyar Internet-szabványokat rendelik ebben a sorrendben alkalmazni.

9.4. Szerződő Felek bármely, jelen szerződés létrejöttével, fennállásával, megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatosan keletkező vitájuk esetére vállalják, hogy azt elsődlegesen megkísérlik egymással peren kívüli úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére pedig perértéktől függően alávetik magukat a Budaörsi Járásbíróság vagy a Budapest Környéki Törvényszék illetékességének.

 

Kelt: Budapest, 2020. április 1.