A LiveGuide Klímavédelmi információs rendszer üzemeltetése és támogatása

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: A LiveGuide Klímavédelmi információs rendszer üzemeltetése és támogatása
Határidő: 2017-09-26 10:00:00
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási meg-állapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1.44. pontja sze-rint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos te-vékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdése szerinti adatbázis informatikai rendszer üzemeltetése az 5. § (1a) bekezdésben, továbbá a jelen Műszaki leírásban meghatározott feladatok szerint. 
Ajánlattevő feladatai a fentiekkel összhangban a következők:
• A szolgáltatás végzéséhez szükséges dokumentációk elkészítése a szerződéskötéstől számított 15 napon belül
• A LiveGuide Klímavédelmi információs rendszer és összes komponensének alkalmazás szintű üzemeltetése a szerződéskötéstől számított 30 hónapra,
• A LiveGuide Klímavédelmi információs rendszer és összes komponensének támogatása (supportálása) a szerződéskötéstől számított 30 hónapra,
A részletes műszaki paramétereket az ajánlati dokumentáció V. Fejezetében csatolt közbeszerzési mű-szaki leírás tartalmazza.
Mennyiség: 1 darab, a műszaki leírásban ismertetett szolgáltatási csomag. 
1. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa (valamennyi értékelési részszempont ese-tén): Az érvényes ajánlatoknak a felhívásban foglalt értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során valamennyi részszempont tekintetében 1-10 pont adható.
Valamennyi részszempont esetében a bírálat módszere az arányosítás, ahol a legkedvezőbb (legala-csonyabb érték) bírálati elem a maximális pontot (10) kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással kerül meghatározásra az alábbi képlettel:
A pontszámok kiosztásának módszere: 
Az értékelés részszempontonként külön-külön történik a következők szerint:
P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max - P min) + P min
ahol:
P = a vizsgált ajánlat adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max = a pontskála felső határa (10 pont)
P min = a pontskála alsó határa (1 pont) 
A legjobb = az adott szempont vonatkozásában a legelőnyösebb tartalmi érték
A vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi értéke
A 2. értékelési szempont esetében ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel meghatároz-za, hogy a szolgáltatás végzéséhez szükséges dokumentációk elkészítése nem lehet több, mint a szerződéskötéstől számított 15 naptári nap. Amennyiben az ajánlattevő ennél kedvezőtlenebb megajánlást tesz, az az ajánlata érvénytelenségét vonja maga után. Ajánlatkérő közli, hogy a szol-gáltatás végzéséhez szükséges dokumentációk elkészítése értékelési szempont legkedvezőbb szint-je 10 naptári nap. Az ennél kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár fel-ső határával azonos számú pontot ad.
Az értékeléskor elért pontszámok a részszempontokhoz tartozó súlyszámmal való szorzás után ajánlattevőnként kerülnek összegezésre. Az így kialakult pontszámot ajánlatkérő 2 tizedes jegyig veszi figyelembe. A legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevő lesz az eljárás nyertese.
2. Jelen eljárás vonatkozásában nincs lehetőség részajánlat benyújtására. Ennek indoka: Jelen eljárás vonatkozásában nincs lehetőség részajánlat benyújtására. Ennek indoka: Az üzemeltetői és támogatási tevékenységek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, függenek egymástól, ami a rendszer összetettségéből, komplexitásából adódik. Ezen feladatok összességének ellátása abban az esetben biztosítható megfelelő minőségben és hatékonyságban ha a részajánlat benyújtására nincs le-hetőség, ellenkező esetben az Ajánlatkérő által támasztott követelmények, amelyet a műszaki leírásban lefektetett nem érvényesülnek.

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_11773_2017_e6d31.pdf