ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - iparági rádiós hallgatottságmérés, image kutatás és zenei tesztek megrendelése

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - iparági rádiós hallgatottságmérés, image kutatás és zenei tesztek megrendelése
Határidő: 2017-09-14 16:00:00
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Nemzeti nyílt

Beszerzés tárgya:

Közbeszerzés tárgya: iparági rádiós hallgatottságmérés, image kutatás és zenei tesztek megrendelése az alábbi elvárások szerint.
A szerződés időtartama: a szerződéskötéstől legfeljebb 2018. december 31. napjáig azzal, hogy (1) a nyer-tes ajánlattevőnek (szerződést teljesítő vállalkozónak) a rádióhallgatottsági adatok tekintetében (lásd alább az 1. pontot) 2017. január 1. napjától kell adatokat szolgáltatnia (figyelemmel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által az Ajánlatkérő számára előírt adatszolgáltatási kötelezettségre), illetőleg azzal, hogy (2) a rádióhallgatottsági adatok tekintetében a szerződéssel összefüggő bontó feltételként kerül meghatározásra a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által indított és folyamatban lévő „a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére rádiós közönségmérések teljes körű lebonyolítása” tárgyú közbe-szerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés szerinti adatszolgáltatás napja. Előbbiekre figyelem-mel a jelen összefoglaló tájékoztatás II.1.4) pontja szerinti teljesítési határidő a nyertes ajánlattevővel (szerződést teljesítő vállalkozóval) kötendő szerződés leghosszabb lehetséges időtartamát jelöli.
A múltbéli adatokkal összefüggésben Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötést megelőző időszakra vonatkozó adatok nélkül az MTVA rádióhallgatottságára vonatkozó adatfelvétel eredményei nem értelmezhetőek, és az MTVA nem tud más forrásból hozzáférni a korábbi, összehasonlíthatóságot szolgáló adatokhoz. Figyelemmel a tervezett mérések módszertanára (Day After recall, DAR) és az összehasonlíthatóság követelményére, a múltbéri adatoknak is azonos (Day After recall, DAR) módszerrel kell készülniük.
A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) feladatai:
1. Rádiós hallgatottságmérés (közönségmérés)
A rádióhallgatottsági kutatás (közönségmérés) célja, hogy az MTVA rendszeresen, statisztikai para-méterek mentén is érvényes adatokat kapjon a magyarországi rádióadók hallgatottságáról. A kuta-tással szemben elvárás, hogy a rendszeresen bővülő adatbázis adatai összevethetőek legyenek ko-rábbi kutatásokból származó adatokkal és az összehasonlítások statisztikai hibahatár mellett értel-mezhető eredményt biztosítsanak.
A kutatást havi rendszerességgel kell elvégezni, alkalmanként legalább 2100 fős mintán, telefonos ku-tatásként (Day After recall (DAR) módszer szerint), illetőleg biztosítani kell korábbi kutatások adatait 2017. január 1. napja és a szerződéskötés időpontja között. A kérdőív hossza 10-13 perc lehet.
2. AMT/„zenei ízlésteszt”
Az AMT (Auditórium teszt) kutatások célja a zenei ízlésvilág részletes vizsgálata, vagyis annak feltá-rása, hogy az MTVA zenés rádiói által használt célcsoportok milyen stílusokat, milyen konkrét dalokat preferálnak, illetőleg az egyes stílusok és konkrét dalok milyen kapcsolatban állnak egymással.
A kutatást félévente kell elvégezni (azaz 2017. évben egy alkalommal, 2018. évben legfeljebb kettő alkalommal opcionálisan), alkalmanként legalább 300 fős mintán, személyes megkérdezéssel.
3. Telefonos adatfelvételen (CATI) alapuló zenei teszt/„Callout teszt”
A callout kutatás célja hogy a megtalált stílusokon belül az MTVA szakemberei folyamatosan moni-torozhassák az új dalok ismeretét és megítélését.
A kutatást úgy kell elvégezni, hogy a 2017. évben legalább kilenc alkalommal, 2018. évben legfeljebb tizennyolc alkalommal opcionálisan), alkalmanként legalább 100 fős mintán, telefonos kutatásként. A kérdőív hossza 15 perc lehet.
4. Perceptional teszt/„image kutatás”
A kutatás a rádióhoz kapcsolódó image-elemeket, illetőleg az azokkal összefüggő véleményeket méri fel. A vizsgálat kitér egyes rádióműsorok, rádiós műsorvezetők image-ének vizsgálatára és a változások nyomon követésére is.
A kutatást félévente kell elvégezni (azaz 2017. évben egy alkalommal, 2018. évben legfeljebb kettő alkalommal opcionálisan), alkalmanként legalább 1000 fős mintán, telefonos kutatásként.
Az egyes tevékenységekkel összefüggő mintavétel(ek)re és a kutatási jelentés(ek)re vonatkozó elváráso-kat az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák/fogják tartalmazni.
Nómenklatúra (Közös Közbeszerzési Szójegyzék/CPV szerint):
Fő tárgy: 79311200-9 [Közvélemény-kutatás elvégzésével kapcsolatos szolgáltatások]
További tárgyak: 72320000-4 [Adatbázis-szolgáltatások]
A részletes specifikációt jelen közbeszerzési dokumentumok részét képező (Műszaki leírás) és a közbe-szerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Alkalmatlan az Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból, ha nem rendelkezik az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül szá-mított) 40.000.000,- Ft, a közbeszerzés tárgya szerinti (rádiós közönségmérésre irányuló közvélemény-ku-tatásokból származó) árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 65. § (1) a), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pont].
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljes árbevétel tekintetében nem határoz meg alkalmassági követelményt.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlat-tevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell annak igazolását, hogy az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásá-val vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. [Kbt. 65. § (6)-(8)]
Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, szakmai szempontból, ha
M1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben (36 hónapban) legalább kettő darab, Day After recall (DAR) módszerrel végzett, rádiós közönségmérésre irányuló közvélemény-kutatási referenciával, amelyeket egyenként legalább 12 hónapig folyamato-san végeztek, legalább 1500 fős országos, tizenöt évesnél idősebb (15+) megkérdezettekből álló min-tán, havi adatközléssel azzal, hogy legalább az egyik referenciának a magyarországi rádióhallgatott-sági kutatáson kell alapulnia,
M2. nem von be a teljesítésbe 1 fő olyan vezető kutató szakembert, aki felsőfokú szociológus vagy közgaz-dász végzettséggel és legalább 60 hónapos országos rádiós hallgatottságmérési és programming ku-tatásokban szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása ér-dekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az aján-latban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt köte-lezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erő-források rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: iroda@enyd.hu

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.

Eljárást megindító felhívás letöltése: MTVA_RÁDIÓHALLGATOTTSÁG 2017 KB2_ÖTÁ_VÉG_170906_8d040.pdf