ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - távközlési célra gyártott kültérbe és beltérbe telepíthető rack szekrények beszerzése

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - távközlési célra gyártott kültérbe és beltérbe telepíthető rack szekrények beszerzése
Határidő: 2017-09-19 16:00:00
Ajánlatkérő: Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Nemzeti nyílt

Beszerzés tárgya:

Keretmegállapodás alapján távközlési célra gyártott kültérbe és beltérbe telepíthető rack szekrények beszerzése a GINOP-3.4.5-VEKOP-16 azonosítószámú kiemelt projekt keretében

Ajánlatkér? tervezetten 345 helyszínen (200 végponton és 145 aggregációs állomáson) kíván mikrohullámú technológiával távközlési
szolgáltatást kiépíteni. Ennek során az el?fizet?i végpontok bekötéséhez, továbbá az újonnan létesített aggregációs állomásokon is
gondoskodni kell a távközlési berendezések elhelyezésér?l és az ehhez szükséges tárolóeszközök beszerzésér?l nettó 61.000.000,- Ft
keretösszeg erejéig. A keretmegállapodásban el?irányzott teljes mennyiség a keretösszeg mértéke.
A beszerzend? rack szekrények részletes m?szaki paramétereit és a teljesítéssel kapcsolatos valamennyi ajánlatkér?i el?írást
a M?szaki leírás és a m?szaki követelmények teljesítésére vonatkozó excel táblázat tartalmazza. Ezen utóbbi táblázatot
Ajánlattev?knek kitöltve ajánlatukkal együtt be kell nyújtaniuk.
Ajánlatkér? jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodást kíván
kötni.
Ajánlatkér? a keretmegállapodás részeként az egyes megrendelések (a továbbiakban: Eseti Megrendelés) keretei között a
párhuzamosan futó megrendeléseket is figyelembe véve egyszerre maximum 130 db eszköz megrendelését tervezi. Kérjük, hogy a
teljesítési határid?, mint értékelési szempont szerinti vállalások kapcsán ezen volument szíveskedjenek figyelembe venni.
Az egyes Eseti Megrendelések további részletes szabályait a Keretmegállapodás tervezete tartalmazza.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2
Alkalmatlan Ajánlattev? a szerz?dés teljesítésére, ha nem rendelkezik az Eljárást megindító felhívás megküldését?l visszafelé
számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, 1 darab, a közbeszerzés tárgya (kültéri és/vagy beltéri rack
szekrények adásvétele és szállítása) szerinti referenciával, mely összesen legalább 95 darab eszközre vonatkozott.
A referencia akkor tekinthet? az Eljárást megindító felhívás megküldését?l visszafelé számított 3 éven belül megvalósítottnak, ha a
szerz?désszer? teljesítés, erre az id?szakra esik. A bemutatandó referenciák teljesítése kapcsán felhívjuk Ajánlattev?k figyelmét a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Ajánlatkér? jelen eljárásban nem alkalmazza a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1b) bekezdését.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembe vételével, a m?szaki-szakmai alkalmassági követelményeknek Ajánlattev?k együttesen is
megfelelhetnek.

Az érdekl?dés jelzésére szolgáló elérhet?ség: +361 3502394; vagy a kozbeszerzes@ratkynet.hu elektronikus levélcímen

1. Ajánlatkér? rögzíti, hogy keretszerz?dést fog kötni, így a II.1.3) pontban feltüntetett id?tartam értelemszer?en a keretösszeg
erejéig értend?, tehát a keretszerz?dés a keretösszeg kimerülésével, de legfeljebb a szerz?déskötést?l számított 30 hónap
elteltével megsz?nik.
2. Az egyes Eseti Megrendelésekre vonatkozó teljesítési határid? értékelési szempontként szerepel.
3. Ajánlatkér? ezúton tájékoztatja az érdekl??? gazdasági szerepl?ket, hogy az érdekl?dés jelzése során az alábbi adatokat kell
megadniuk:
a. Ajánlatkér? neve: Antenna Hungária Zrt.
b. A közbeszerzési eljárás tárgya: Keretmegállapodás alapján távközlési célra gyártott kültérbe és beltérbe
telepíthet? rack szekrények beszerzése a GINOP-3.4.5-VEKOP-16 azonosítószámú kiemelt projekt keretében
c. Érdekl??? gazdasági szerepl? neve, címe
d. Érdekl??? gazdasági szerepl? kapcsolattartójának neve, telefon és/vagy mobil száma, fax száma, valamint e-mail
címe
4. Felhívjuk az érdekl??? gazdasági szerepl?k figyelmét, hogy fenti adataik megadása során fokozottan ügyeljenek azok
megfelel?ségére, tekintettel arra, hogy Ajánlatkér? az eljárás megindítása, valamint az ajánlattétel során alkalmazandó
valamennyi tájékoztatás vonatkozásában azokat tekinti irányadónak. A nem megfelel? adatok megadásából adódó
valamennyi kockázat a gazdasági szerepl?t terheli.
5. Az elektronikusan megküldött érdekl?dés jelzésének beérkezését a lebonyolító e-mailen visszajelzi. Amennyiben a
visszajelzés 2 munkanapon belül nem történik meg, kérjük, hogy ezt jelezzék, az esetleges technikai probléma miatti
félreértések elkerülése érdekében!
6. A közbeszerzés az „Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése” nev? kiemelt projekt keretében
valósul meg. A projekt azonosítója: GINOP-3.4.5-VEKOP-16. A fizetés módja a GINOP-VEKOP program szabályai szerint
szállítói finanszírozás. A támogatás mértéke 100%.
7. Ajánlatkér? a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat le. Ajánlatkér? Támogatási Szerz?dés
megkötése céljából pályázatot nyújtott be, melynek el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történ?
elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja. Ajánlatkér? a Kbt. 131. § (9) bekezdés alapján mentesül a szerz?déskötési kötelezettsége alól, ha támogatási
igényét nem fogadják el, vagy az igényeltnél kisebb összegben fogadják el. Ajánlatkér? a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján
a támogatási igénye elfogadását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötend? Keretmegállapodás hatálybalépését
felfüggeszt? feltételként is kiköti, azaz a Keretmegállapodásból Eseti Megrendelés addig nem eszközölhet?.

Eljárást megindító felhívás letöltése: 19._Összefoglaló_tájékoztatás_RACK_5939b.pdf