Munkaerő biztosítása nyugdíjas szövetkezetből

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Pályázat neve: Munkaerő biztosítása nyugdíjas szövetkezetből
Határidő: 2018-12-20 10:00:00
Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi

Beszerzés tárgya:

A Semmelweis Egyetem feladatainak ellátásához munkaerő biztosítása korábban az Egyetemen dolgozók visszafoglalkoztatásával, a 2017. évi LXXXIX. törvény alapján nyugdíjas szövetkezeten keresztül igény szerinti megrendelések alapján megbízási keretszerződés formájában. A nyugdíjas tag által történő feladatellátás konkrét díjazását, és az esetleges egyéb juttatás összegét a szövetkezet és a Semmelweis Egyetem között létrejövő egyedi megbízási szerződés fogja tartalmazni óradíjban meghatározva. Az Egyetem nyugdíjas szövetkezeten keresztül egészségügyi és oktató/kutató munkakörben lévő dolgozót nem foglalkoztat.
A keretszerződés a keretösszeg kimerüléséig (mely nettó 467.730.123 Ft/2 év), de legfeljebb 2 év időtartamra jön létre, maximum 107 fő igénybevételével.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el.
A II. 2.5) pontban megadott ár kritérium az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza:
Jutalék %-os mértéke 100.000 – 159.000 Ft között (%) Súlyszám: 20
Jutalék %-os mértéke 159.001 – 249.000 Ft között (%) Súlyszám: 35
Jutalék %-os mértéke 249.001 Ft és a felett (%) Súlyszám: 25
Szövetkezeti belépési díj (Ft): Súlyszám: 5
Tagsági díj (Ft/év): Súlyszám: 5
Az értékelés módszere:
Ajánlatkérő az ár kritériumként meghatározott értékelési részszempontok esetében a fordított arányosítás, a minőségi kritériumként meghatározott értékelési részszempont esetében a szélső értékkel korrigált arányosítás módszerét alkalmazza.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenszolgáltatást Ajánlatkérő az alábbi feltételekkel egyenlíti ki:
Megbízottat a ledolgozott munkaórák után az egyedi megbízási szerződésben rögzített tagját megillető díjazás, valamint az ajánlatában szerepeltetett jutalék összege illeti meg.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint 30 naptári napon belül utalással fizeti meg az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) és a 2015. évi CXLIII. tv hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_20754_2018_c6048.pdf