„TOP-6.6.1-16-PC16-2017-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” című projekt keretében rendelők felújításának kivitelezési munkái”

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Pályázat neve: „TOP-6.6.1-16-PC16-2017-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” című projekt keretében rendelők felújításának kivitelezési munkái”
Határidő: 2019-05-09 10:00:00
Ajánlatkérő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Nemzeti nyílt

Beszerzés tárgya:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
A projekt leírása
- Energetikai korszerűsítési munkák, melyek építészeti, gépészeti és villamos feladatokat jelentenek.
o építészet:
homlokzati nyílászáró elhelyezése: 14 db
külső homlokzati fal hőszigetelése: 247 m2
födém hőszigetelése alulról álmennyezetben: 121 m2
padló hőszigetelése: 122 m2
o gépészet:
lapradiátor elhelyezése termosztatikus szeleppel: 11 db
o villamos:
lámpatest elhelyezése: 33 db
- Akadálymentesítési munkák, melyek jellemzően építészeti munkákat jelentenek, de érintik a gépész (akadálymentes WC) területet is.
• 1 akadálymentes WC
• 1 akadálymentes parkoló
• megközelítés: 6,65 m hosszú rámpa kialakítása
• akadálymentes vészcsengő
- Tartószerkezeti megerősítési munkák, melyek építészeti és statikai munkákat takarnak.
o meglévő fafödémet alátámasztó új acél pillérek és új acél mestergerenda, vonórudak létesítése, új acél pillérekhez új pontalapok létesítése
7db acél pillér, 7 pontalappal, 2db acél mestergerenda
o meglévő padlószerkezetre új vasalt aljzat készül
o válaszfalak és alapozásaik - Leier mesterfödém gerendái 18db
o új nyílásáthidalások teherhordó falakban (áthelyezett nyílások, és új létesítése) 15 db nyílásáthidaló
- Alaprajzi racionalizálási munkákat, melyek főleg építészeti feladatok a hozzájuk kapcsolódó gépész és villamos feladatokkal.
o belső falfestés: 565 m2
o vakolási munkák: 190 m2
o válaszfal építés: 196 m2
- A beruházásból fakadó, egyéb, járulékos, a mai előírásoknak való megfelelés miatti munkák
o utólagos talajnedvesség elleni vízszigetelés szakaszos falátvágással, PVC lemezszigeteléssel, habarcs résinjektálással: 57 m kerület
o további 4 db parkoló kialakítása telken belül
- Összes nettó hasznos alapterület: 132,16 m2
A projekt nem engedélyköteles.

Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra is.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:
- A költségvetésben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
- Az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők önálló - ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő - módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének.
Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján - amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag indokolt - a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 113. § (4) bekezdésével összhangban módosítja.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá:
- a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani,
- a munkaterület szükséges őrzése;
- valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli.
- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése,
- üzempróbák lefolytatása;
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja;
- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása,
- minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges,
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni,
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció, továbbá üzemeltetési és karbantartási kézikönyv elkészítése és átadása a Megrendelőnek, a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban,
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és a Megrendelői követelményben foglaltak szerinti elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, újrahasznosítása;
- a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;
- a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása,
- rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során;
- A nyertes Ajánlattevő feladata minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges,
Egyenértékűség: Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni.
A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek.
Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli.
Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.
Az Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére.
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedélyek, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.


(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
A projekt leírása
- Energetikai korszerűsítési munkák, melyek építészeti, gépészeti és villamos feladatokat jelentenek.
o építészet:
homlokzati nyílászáró elhelyezése: 14 db
külső homlokzati fal hőszigetelése: 247 m2
födém hőszigetelése alulról álmennyezetben: 121 m2
padló hőszigetelése: 122 m2
o gépészet:
lapradiátor elhelyezése termosztatikus szeleppel: 11 db
o villamos:
lámpatest elhelyezése: 33 db
- Akadálymentesítési munkák, melyek jellemzően építészeti munkákat jelentenek, de érintik a gépész (akadálymentes WC) területet is.
• 1 akadálymentes WC
• 1 akadálymentes parkoló
• megközelítés: 6,65 m hosszú rámpa kialakítása
• akadálymentes vészcsengő
- Tartószerkezeti megerősítési munkák, melyek építészeti és statikai munkákat takarnak.
o meglévő fafödémet alátámasztó új acél pillérek és új acél mestergerenda, vonórudak létesítése, új acél pillérekhez új pontalapok létesítése
7db acél pillér, 7 pontalappal, 2db acél mestergerenda
o meglévő padlószerkezetre új vasalt aljzat készül
o válaszfalak és alapozásaik - Leier mesterfödém gerendái 18db
o új nyílásáthidalások teherhordó falakban (áthelyezett nyílások, és új létesítése) 15 db nyílásáthidaló
- Alaprajzi racionalizálási munkákat, melyek főleg építészeti feladatok a hozzájuk kapcsolódó gépész és villamos feladatokkal.
o belső falfestés: 565 m2
o vakolási munkák: 190 m2
o válaszfal építés: 196 m2
- A beruházásból fakadó, egyéb, járulékos, a mai előírásoknak való megfelelés miatti munkák
o utólagos talajnedvesség elleni vízszigetelés szakaszos falátvágással, PVC lemezszigeteléssel, habarcs résinjektálással: 57 m kerület
o további 4 db parkoló kialakítása telken belül
- Összes nettó hasznos alapterület: 132,16 m2
A projekt nem engedélyköteles.

Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra is.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:
- A költségvetésben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
- Az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők önálló - ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő - módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének.
Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján - amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag indokolt - a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 113. § (4) bekezdésével összhangban módosítja.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá:
- a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani,
- a munkaterület szükséges őrzése;
- valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli.
- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése,
- üzempróbák lefolytatása;
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja;
- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása,
- minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges,
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni,
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció, továbbá üzemeltetési és karbantartási kézikönyv elkészítése és átadása a Megrendelőnek, a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban,
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és a Megrendelői követelményben foglaltak szerinti elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, újrahasznosítása;
- a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;
- a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása,
- rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során;
- A nyertes Ajánlattevő feladata minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges,
Egyenértékűség: Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni.
A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek.
Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli.
Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.
Az Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére.
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedélyek, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.


(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
A projekt leírása
- Energetikai korszerűsítési munkák, melyek építészeti, gépészeti és villamos feladatokat jelentenek.
o építészet:
homlokzati nyílászáró elhelyezése: 14 db
külső homlokzati fal hőszigetelése: 247 m2
födém hőszigetelése alulról álmennyezetben: 121 m2
padló hőszigetelése: 122 m2
o gépészet:
lapradiátor elhelyezése termosztatikus szeleppel: 11 db
o villamos:
lámpatest elhelyezése: 33 db
- Akadálymentesítési munkák, melyek jellemzően építészeti munkákat jelentenek, de érintik a gépész (akadálymentes WC) területet is.
• 1 akadálymentes WC
• 1 akadálymentes parkoló
• megközelítés: 6,65 m hosszú rámpa kialakítása
• akadálymentes vészcsengő
- Tartószerkezeti megerősítési munkák, melyek építészeti és statikai munkákat takarnak.
o meglévő fafödémet alátámasztó új acél pillérek és új acél mestergerenda, vonórudak létesítése, új acél pillérekhez új pontalapok létesítése
7db acél pillér, 7 pontalappal, 2db acél mestergerenda
o meglévő padlószerkezetre új vasalt aljzat készül
o válaszfalak és alapozásaik - Leier mesterfödém gerendái 18db
o új nyílásáthidalások teherhordó falakban (áthelyezett nyílások, és új létesítése) 15 db nyílásáthidaló
- Alaprajzi racionalizálási munkákat, melyek főleg építészeti feladatok a hozzájuk kapcsolódó gépész és villamos feladatokkal.
o belső falfestés: 565 m2
o vakolási munkák: 190 m2
o válaszfal építés: 196 m2
- A beruházásból fakadó, egyéb, járulékos, a mai előírásoknak való megfelelés miatti munkák
o utólagos talajnedvesség elleni vízszigetelés szakaszos falátvágással, PVC lemezszigeteléssel, habarcs résinjektálással: 57 m kerület
o további 4 db parkoló kialakítása telken belül
- Összes nettó hasznos alapterület: 132,16 m2
A projekt nem engedélyköteles.

Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra is.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:
- A költségvetésben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
- Az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők önálló - ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő - módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének.
Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján - amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag indokolt - a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 113. § (4) bekezdésével összhangban módosítja.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá:
- a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani,
- a munkaterület szükséges őrzése;
- valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli.
- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése,
- üzempróbák lefolytatása;
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja;
- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása,
- minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges,
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni,
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció, továbbá üzemeltetési és karbantartási kézikönyv elkészítése és átadása a Megrendelőnek, a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban,
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és a Megrendelői követelményben foglaltak szerinti elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, újrahasznosítása;
- a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;
- a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása,
- rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során;
- A nyertes Ajánlattevő feladata minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges,
Egyenértékűség: Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni.
A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek.
Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli.
Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.
Az Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére.
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedélyek, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
A projekt leírása
- Energetikai korszerűsítési munkák, melyek építészeti, gépészeti és villamos feladatokat jelentenek.
o építészet:
homlokzati nyílászáró elhelyezése: 19 db
külső homlokzati fal hőszigetelése: 458 m2
padlásfödém hőszigetelése: 333 m2
padló hőszigetelése: 333 m2
o gépészet:
lapradiátor elhelyezése termosztatikus szeleppel: 27 db
split klíma elhelyezése: 3 db
o villamos:
lámpatest elhelyezése: 120 db
o árnyékolók:
zsaluzia: 14 db
- Akadálymentesítési munkák, melyek jellemzően építészeti munkákat jelentenek, de érintik a gépész (akadálymentes WC) területet is.
• 3 db akadálymentes WC
• 1 db akadálymentes parkoló
• megközelítés: összesen 40 fm hosszú rámpa kialakítása
• 2 indukciós hurok
• akadálymentes vészjelző
- Tartószerkezeti munkák, melyek építészeti és statikai munkákat takarnak.
o új épület tartószerkezete: monolit vasbeton pillérekkel, új „E” gerendás béléstestes kettőzött gerendákkal készülő födémmel, beton sávalapozás, pillérek alatt tömbalapok, vasalt aljzat, 30 cm vtg. vázkerámia falazat, két állószékes új fedélszék
o teherhordó fal építése: 171 m2
o új nyílásáthidalások meglévő teherhordó falakban (új nyílások létesítése, meglévő megszűnése) 52 db nyílásáthidaló
o meglévő padlószerkezet elbontása, egész épületben új vasalt aljzat készül 333m2
- Alaprajzi racionalizálási munkákat, melyek főleg építészeti feladatok a hozzájuk kapcsolódó gépész és villamos feladatokkal.
o külső belső vakolási munkák: 687 m2
o válaszfal építés: 242 m2
- A beruházásból fakadó, egyéb, járulékos, a mai előírásoknak való megfelelés miatti munkák
o további 14 db parkoló kialakítása telken belül
- Összes nettó hasznos alapterület: 275 m2
A projekt engedélyköteles.
Építési engedély: BA-04/E/00320-17/2017.
Jogerős 2017. november 13.

Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra is.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:
- A költségvetésben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
- Az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők önálló - ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő - módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének.
Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján - amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag indokolt - a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 113. § (4) bekezdésével összhangban módosítja.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá:
- a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani,
- a munkaterület szükséges őrzése;
- valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli.
- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése,
- üzempróbák lefolytatása;
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja;
- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása,
- minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges,
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni,
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció, továbbá üzemeltetési és karbantartási kézikönyv elkészítése és átadása a Megrendelőnek, a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban,
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és a Megrendelői követelményben foglaltak szerinti elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, újrahasznosítása;
- a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;
- a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása,
- rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során;
- A nyertes Ajánlattevő feladata minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges,
Egyenértékűség: Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni.
A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek.
Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli.
Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.
Az Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére.
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedélyek, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.


(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
A projekt leírása
- Energetikai korszerűsítési munkák, melyek építészeti, gépészeti és villamos feladatokat jelentenek.
o építészet:
homlokzati nyílászáró elhelyezése: 19 db
külső homlokzati fal hőszigetelése: 458 m2
padlásfödém hőszigetelése: 333 m2
padló hőszigetelése: 333 m2
o gépészet:
lapradiátor elhelyezése termosztatikus szeleppel: 27 db
split klíma elhelyezése: 3 db
o villamos:
lámpatest elhelyezése: 120 db
o árnyékolók:
zsaluzia: 14 db
- Akadálymentesítési munkák, melyek jellemzően építészeti munkákat jelentenek, de érintik a gépész (akadálymentes WC) területet is.
• 3 db akadálymentes WC
• 1 db akadálymentes parkoló
• megközelítés: összesen 40 fm hosszú rámpa kialakítása
• 2 indukciós hurok
• akadálymentes vészjelző
- Tartószerkezeti munkák, melyek építészeti és statikai munkákat takarnak.
o új épület tartószerkezete: monolit vasbeton pillérekkel, új „E” gerendás béléstestes kettőzött gerendákkal készülő födémmel, beton sávalapozás, pillérek alatt tömbalapok, vasalt aljzat, 30 cm vtg. vázkerámia falazat, két állószékes új fedélszék
o teherhordó fal építése: 171 m2
o új nyílásáthidalások meglévő teherhordó falakban (új nyílások létesítése, meglévő megszűnése) 52 db nyílásáthidaló
o meglévő padlószerkezet elbontása, egész épületben új vasalt aljzat készül 333m2
- Alaprajzi racionalizálási munkákat, melyek főleg építészeti feladatok a hozzájuk kapcsolódó gépész és villamos feladatokkal.
o külső belső vakolási munkák: 687 m2
o válaszfal építés: 242 m2
- A beruházásból fakadó, egyéb, járulékos, a mai előírásoknak való megfelelés miatti munkák
o további 14 db parkoló kialakítása telken belül
- Összes nettó hasznos alapterület: 275 m2
A projekt engedélyköteles.
Építési engedély: BA-04/E/00320-17/2017.
Jogerős 2017. november 13.

Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra is.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:
- A költségvetésben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
- Az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők önálló - ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő - módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének.
Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján - amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag indokolt - a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 113. § (4) bekezdésével összhangban módosítja.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá:
- a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani,
- a munkaterület szükséges őrzése;
- valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli.
- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése,
- üzempróbák lefolytatása;
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja;
- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása,
- minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges,
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni,
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció, továbbá üzemeltetési és karbantartási kézikönyv elkészítése és átadása a Megrendelőnek, a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban,
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és a Megrendelői követelményben foglaltak szerinti elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, újrahasznosítása;
- a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;
- a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása,
- rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során;
- A nyertes Ajánlattevő feladata minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges,
Egyenértékűség: Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni.
A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek.
Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli.
Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszab&aacut

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_5919_2018_0741e.pdf