13. Az ajánlat mely részeit minősíthetem üzleti titoknak?

A közbeszerzési törvény (Kbt.) alapján a közbeszerzésben résztvevő gazdasági szereplők az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban és indokolásban elkülönített elhelyezett információt üzleti titoknak nyilváníthatják. Az üzleti titoknak minősíthető adatok általános definícióját a PTK határozza meg (a PTK 2:47.§ szerint azon adatok vagy ismeretek, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna), ugyanakkor több, üzleti titoknak nem minősíthető információt is nevesít a törvény.

Nem minősíthetőek üzleti titoknak az alábbi adatok és információk:

·        azok az információk, adatok, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,

·        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatok,

·        az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve építési vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információk és adatok, gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra vonatkozó információk és adatok,

·        az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírása, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható eleme, amely tekintetében az üzleti titok általános feltételei az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,

·        az ajánlattevő szakmai ajánlata (ha kért ilyet az Ajánlatkérő), ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az üzleti titok általános feltételei az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, és ezen elem nem kerül értékelésre a bírálat során (bírálati szemponttal nem érintett).

 

Kötelező indokolás

Csak abban az esetben minősíthető bármely adat vagy információ üzleti titoknak, ha a gazdasági szereplő erre vonatkozóan indokolást nyújt be az Ajánlatkérőnek, melyben köteles megadni, hogy a kérdéses adat vagy információ milyen okból minősül üzleti titoknak, illetve, hogy annak nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.A törvény szerint az indokolás nem lehet általános, hanem a konkrétan meg kell jelölni a valószínűsíthető sérelmeket az adatok nyilvánosságra hozatala esetére.

.